واحد تولید

دستگاه های چاپ :

1- تک رنگ یک ورقی PM52
2- دستگاه چهاررنگ یک ورقی (2 دستگاه)
3- دورنگ 2 ورقی
4- چهار رنگ 2 ورقی
5- چهار رنگ یک و نیم ورقی
6- پنج رنگ 2 ورقی XL
7- تک رنگ چهار و نیم ورقی
8- چهار رنگ چهار و نیم ورقی
9- دو رنگ چهار و نیم ورقی
10- دستگاه برش دهانه 115 (4 دستگاه)
11- طلاکوب 2 ورقی
12- لتــرپرس دو و نیم ورقی
13- دایــکات چهار و نیم ورقی