جعبه چسبانی

دستگاه های جعبه چسبانی:

-2 دستگاه جعبه چسبانی (یاگنبرگ و Bobst) با امکان انجام باتام در عرض 70 سانتی متر
– دستگاه پنجره چسبانی در عرض 45 سانتی متر