بخش های چاپخانه

مجتمع چاپ صنوبر از بخش های اداری ، بخش مدیریت ، واحد تولید ، واحد سفارشات ، لیتوگــرافی ، صحـــافی ، سلفون و یووی و جعبـه چسبانی تشکیل شده است که فرآیندهای خدمات چاپ مشتریان در هر یک از این بخش ها صورت میگیرد